Search

Portfolio

Masterclasses, trainingen en presentaties Internationaal Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap; Regelmatig geef ik presentaties, trainingen of masterclasses over de rechten van mensen met een handicap zoals vastgelegd in het internationale verdrag, afgekort IVRPH. De Masterclasses in gemeentes zoals Drachten, Lelystad en Tynaarloo voer ik samen met collega ervaringsdeskundigen van LFB Wolvega uit. 

Ontwikkeling plan Alternatieve rapportage IVRPH; Op verzoek van en in samenwerking met de Coalitie voor Inclusie heb ik een plan ontwikkeld om vanuit de geleefde praktijk van mensen met een handicap te monitoren en rapporteren hoe het staat met de realisatie van het verdrag in Nederland. Deze alternatieve rapportage dient als input voor het VN-Comité in Genève die toeziet op de naleving van het IVRPH. Realisatie 2018

Nulmeting inclusie Lelystad; De Gemeente Lelystad wil werken aan een inclusieve stad waar alle inwoners goed  uit de voeten kunnen en actief kunnen zijn in sport, cultuur en recreatie. Een stad waar onderwijs en werk toegankelijk is, zodat ieder zich kan ontwikkelen en bijdragen aan de samenleving, een Lelystad4all. In samenwerking met InclusionLab en vele Lelystedelingen is een interactieve 'foto' gemaakt van hoe inclusief Lelystad op dit moment is. Het IVRPH, het verdrag van de rechten van mensen met een handicap was hierin leidend. Uitvoering 2017-2018, in opdracht van de gemeente Lelystad.

Ontwikkeling en management In1school, een initiatief van NSGK voor een onomkeerbare verandering naar inclusie. In1school maakt zich sterk voor het recht op inclusief onderwijs zoals vastgelegd in het IVRPH artikel 24; Het recht van alle kinderen en jongeren om naar een toegankelijke school in de buurt te gaan. Een school die bevlogen én toegerust is om goed onderwijs op individuele maat te bieden, met de ondersteuning, aanpassingen en zorg waar nodig. In1school werkt samen met netwerken van jongeren, ouders en mensen in het onderwijs, doet onderzoek, informeert over het recht op inclusief onderwijs, brengt schendingen van dit recht aan het licht, en laat met voorbeelden zien hoe inclusief onderwijs concreet uitgevoerd kan worden.  In1school is een project in opdracht van en gefinancierd door NSGK. Uitvoering 2013-2017. 

Sinds juli 2017 is In1school onderdeel van Defence for Children in Leiden. Van een tijdelijk project van de NSGK, is In1school uitgegroeid tot een vast onderdeel van het nieuwe onderwijsprogramma van deze organisatie voor kinderrechten. Een grote stap naar een duurzame inzet voor het recht op inclusief onderwijs in Nederland! Het management van In1school is overgedragen aan Defence for Children en sinds juli vorig jaar ben ik bij dit belangrijke project betrokken als adviseur.

VN-verdrag om de hoek een project in opdracht van de Coalitie voor Inclusie, financiering door VWS. Doel is het vergroten van bewustwording over nut en noodzaak van mensenrechten van mensen met een handicap, zoals vastgelegd in het IVRPH, het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap uit 2006. En op het ondersteunen van lokale partijen in het toepassen van het IVRPH op gemeentelijk niveau. In 2012 en 2013 werden 16 regionale bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met betrokken organisaties ter plekke. Aanvullend werd een landelijke werkbijeenkomst VN-verdrag NU samen waarmaken gehouden. Deze verbond de uitkomsten van de lokale bijeenkomsten met de landelijke plannen voor ratificatie van het IVRPH. Afgerond 2013

Ontwikkeling en projectleiding project Thuis - Opvoeden naar zelfstandigheid en participatie Meedoen leer je door mee te doen, participeren moet je oefenen en dat begint vanaf de geboorte. Dit project in opdracht van Kennis en Innovatiecentrum CrossOver is gericht op het doen realiseren van optimale informatie en ondersteuning van ouders van kinderen+ in de opvoeding en begeleiding naar participatie en zelfstandigheid. Realisatie 2012

Ontwikkeling Digitaal Instrument Zorgvraag In samenwerking met een ontwikkelgroep van eindgebruikers wordt een instrument ontwikkeld waarmee de behoefte aan begeleiding en zorg van kinderen en jongeren met een beperking en hun ouders helder, compleet en overzichtelijk in beeld wordt gebracht. Het instrument bereidt kinderen, jongeren en hun ouders voor op indicatiestelling en geeft informatie, tips en voorbeelden. Uitvoering in opdracht van Per Saldo. Financiering door NSGK. Realisatie in 2012

Onderzoek PGB en Zelfregie In het kader van het programma Disability Studies in Nederland worden interviews gehouden met zestig mensen met een Persoons Gebonden Budget. Onderzocht wordt wat het PGB bijdraagt aan de zelfregie, empowerment en kwaliteit van het bestaan van deze budgethouders, en wat met het PGB aan zorgvernieuwing wordt gerealiseerd. In samenwerking met IGPB, Ad-Search en Per Saldo. Financiering DSiNL- ZonMw. Onderzoek loopt tot 2012

Inventarisatie Doe-het-zelf instrumenten rond werken met een beperking Een inventarisatie van (digitale) instrumenten die eigen regie vergroten en een actieve rol van werkzoekenden mogelijk maken. Beide belangrijke factoren voor succes in het realiseren van passend werk. Twaalf instrumenten werden gevonden. Uitgevoerd in opdracht van de CG-Raad, afgerond 2011.

Beleidsstrategische nota 2011-2015 Ontwikkelen van een toegankelijk meerjaren strategisch beleidsplan op basis van debatten, interviews en denkwerk van medewerkers en partners. Voor PuurZuid, een vernieuwende organisatie die diensten, zorg en ondersteuning biedt aan bewoners van Amsterdam-Zuid. Afgerond 2010

Om de meerwaarde! Samen werken aan welzijnswerk met toekomst Voor noordelijke welzijnsorganisaties die hun samenwerking intensiveren is een tussenbalans geschreven over de voortgang van het proces. Daarnaast is een samenvatting gemaakt van de eindrapportage aan de Raden van Toezicht ten behoeve van het personeel van de organisaties. In opdracht van Wel-Com, Sedna en Andes, afgerond 2010.

Internationale Lobbytraining CRPD Met leiders van organisaties van mensen met een beperking uit Zuid-Africa, Nicaragua, Kenya, Uganda en Cambodja is een vijfdaagse lobbytraining uitgevoerd die gehost werd door NCDP in Phnom Penh. De training stond in het teken van ratificatie en implementatie van de UN Convention on the Rights of People with Disabilities en het uitdiepen van de mogelijkheden en rollen die DPO's daarin kunnen hebben. De training was onderdeel van een meerjarenprogramma van DCDD en haar partners. Uitgevoerd 2010.

Ruim Baan voor Ongekend Jong Talent! is een vergelijkbaar project als Ruim Baan, gericht op 'Wa-jongeren' in Drenthe. Samen met jongeren is gewerkt aan een inspirerende en informatieve DVD over werk en opleiding. Daarnaast is een onderzoek uitgevoerd onder 20 Drentse jongeren die een Wajong uitkering hebben over hun perspectief op werk, 2007-2008.

Inventarisatie Disability Studies in Nederland Onderzocht wordt de stand van zaken rond Disability Studies, wie zijn er mee bezig, welke onderwerpen komen aan bod en welke publicaties zijn verschenen. Het project loopt van september tot november 2008 en wordt uitgevoerd in opdracht van ZonMW en Handicap+Studie expertisecentrum.

Ruim Baan voor Ongekend Talent! is gestart in 2006 en afgerond zomer 2008. Het is een project gericht op het vergroten van kansen op betaald werk van mensen met een handicap in Drenthe. Binnen het project worden talenten met een handicap getraind in presentatie en communicatievaardigheden en kennis van relevante stimulerende regelingen. Vervolgens presenteren zij de mogelijkheden van mensen met een handicap op de arbeidsmarkt aan werkgevers en gaan in gesprek over wat werkgevers weerhoudt van het in dienst nemen van een gehandicapte werknemer. In opdracht van en samen met Zorgbelang-Drenthe in Assen; Visie in Uitvoering legt contacten met ondernemers en hun kringen, organiseert informatiebijeenkomsten en werkt mee aan de ontwikkeling en uitvoering van de trainingen voor de talenten.

Politieke Actie voor en door mensen met een handicap voor gelijke kansen van disability in ontwikkelingssamenwerking. Samenstellen van een position paper over inclusie van mensen met een disability in ontwikkelingssamenwerking in opdracht van de Dutch Coalition on Disability and Development, 2006

Pilot met Kwartiermakers Arbeid in het Project Inzet Ervaringskennis Disability (PIED2) in samenwerking met het IGPB Amsterdam en Kantel Konsult Harmelen, en in opdracht van de Commissie Werkend Perspectief en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Historisch onderzoek naar de geschiedenis van gehandicapten in de Tweede Wereldoorlog in Nederland, onderdeel van het project Gehandicapten schrijven geschiedenis, zie http://www.gehandicaptenschrijvengeschiedenis.nl/